Trafikstøj

Vi vil gerne takke pænt nej tak til en motorvej henover Samsø

Støj er et af de vigtigste miljømæssige problemer, og støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund. Mange steder i landet er folks boliger og nære udearealer i høj grad belastet af støj og udledninger fra trafikken. Ifølge projekt Silent City vurderes det, at der i Danmark er over 1,3 million mennesker, der er påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

Tolv kommuner er gået sammen med Region Hovedstaden i kampen mod støjen, da de sammen med Gate 21 driver initiativet Silent City. Det forventes, at trafikstøjbelastningen i Silent City-området vil stige i de kommende år som følge af den øgede tilflytning til Hovedstadsområdet, en generel tendens til øget transport og den forventede trafikstigning på motorvejene. 

Etablering af en fast Kattegatforbindelse vil kun forstærke deres forventninger. Forbindelsen vil nemlig påvirke Silent City projektet på to måder: 

  1. Reducerer man biltrængsel et sted, så opstår der nye trængsler et andet sted. Etablering af en Kattegatforbindelse vil reducere antallet af biler i nogle korridorer, men den vil samtidig forstærke tendensen til økonomisk koncentration omkring Aarhus og København, hvilket vil øge trafiktrængslen i de to byer.  
  2. Med øget trafiktrængsel omkring København og Aarhus vil støjniveauet og CO2-udslippet fra trafikken stige ligeledes.  

I en ny analyse, som ingeniørvirksomheden MOE har lavet for Silent City projektet, peges der på, at 27.000 færre boliger vil være støjbelastede, hvis farten på vejene sættes ned i hovedstadens omegnskommuner. Det svarer til en reduktion på 27 %. Derudover vil udledningen af CO2 falde 3-4 procent. Dette er muligt, hvis hastigheden på motorvejene sættes ned til 80 kilometer i timen – og på de øvrige veje til maksimalt 50 kilometer i timen. Til gengæld vil det tage lidt længere tid for bilisterne at komme frem, og bilen vil blive mindre attraktiv i takt med at rejsetiderne stiger. Flere vil i stedet overveje mulighederne for at tage offentlig transport eller hoppe på cyklen.  

Vi har tidligere peget på, hvordan trafikstøj er endnu mere sundhedsskadelig end hidtil antaget. Selv ved støj under de vejledende grænseværdier er der en forhøjet risiko for hjertekar-sygdomme, type 2-diabetes og brystkræft. Ifølge Miljøstyrelsen er vejstøj skyld i op imod 500 for tidlige dødsfald hvert år. Det er bemærkelsesværdigt, at den anbefalede grænse for vejstøj i WHO’s anbefalinger er på 53 dB (Lden). Det er markant lavere end den grænse på 58 dB, som danske myndigheder anvender i dag. 

Hertil er det bemærkelsesværdigt, at flere fynske borgmestre også er enige om, at støjen er for høj fra Fynske Motorvej. Faktisk er 8.400 odenseanere plaget af støj i dag. Det forventes ifølge forundersøgelsen, at der vil køre cirka 34.600 køretøjer over en Kattegatforbindelse på et hverdagsdøgn, hvilket omtrent svarer til, hvad der i dag kører over Storebælt. I 2035 forventes det, at der fortsat vil køre 35.500 køretøjer over Storebælt pr. dag. Samlet set vil der være næsten 30 pct. flere køretøjer mellem landsdelene, hvis der etableres en Kattegatforbindelse.

Hvem ønsker 30 pct. mere trafikstøj? 

I Samsø Kommune mener vi, at livskvalitet og sundhed bør tillægges mere samfundsøkonomisk vægt end værdien af at komme få minutter hurtigere frem på motorvejsnettet. Hverken hurtige motorveje eller en Kattegatforbindelse bidrager til dette. Ligesom borgerne nær Fynske Motorvej vil vi gerne være fri for trafikstøj på Samsø. Hurtige motorveje og en broforbindelse medfører øget trafik, ødelægger naturen og forringer livskvaliteten og sundheden for dem, der bor langs korridorerne. 

Så vi vil gerne takke pænt nej tak til en motorvej henover Samsø.  

Du kan læse analysen fra Silent City projektet her.