Input 1

Overordnet emne for delrapporten 

Erhvervsanalyser 

Titel på delrapport 

Effekter for turismeerhvervet af en fast forbindelse over Kattegat 

Hvilket afsnit er inputtet til?  

4.3 Kyst- og naturturisme: ”Samsø kan opleve stor vækst, hvis kapaciteten øges”

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Hvad handler afsnittet i rapporten om? 

Som led i forundersøgelsen har Vejdirektoratet bedt Incentive om at undersøge, hvordan en fast forbindelse over Kattegat vil påvirke den del af erhvervslivet, der servicerer turisterne. Denne analyse undersøger, hvordan en fast forbindelse over Kattegat vil påvirke turismeerhvervslivet i hele landet med et særligt fokus på kommunerne nær forbindelsen.

Grundlaget for analysen har været, hvordan ændringen i rejsetid som følge af en fast forbindelse, påvirker turismen. En fast forbindelse kan dog også påvirke turismen på andre måder, fx hvis prisen på at rejse ændres eller hvis den faste forbindelse med landanlæg gør nogle områder mindre attraktive for turister. 

Under delrapport 4 beskrives, hvordan en fast Kattegatforbindelse vil påvirke turismeerhvervet. Først beskrives de overordnede effekter af en fast forbindelse over Kattegat. Dernæst præsenteres hovedresultaterne fra analysen.  

Rapportens hovedresultater viser, at den største effekt på turismen forventes i kommunerne nær den faste Kattegatforbindelse. Hovedbudskabet i afsnit 4.3 er, at Samsø kan opleve stor vækst, såfremt kapaciteten øges.

Beskrivelse af manglende perspektiver i rapporten 

Rapporten forventer, at forbindelsen vil have en særlig stor effekt på turismen på Samsø. Der er dog stor usikkerhed forbundet med, hvor stor effekten er.  Samlet set vurderer rapporten med væsentlig usikkerhed, at den samlede effekt på antallet af turister på Samsø vil være ca. 60%. 

Dialog med interessenter på Samsø har bl.a. afdækket en bekymring for forbindelsens betydning for øens naturværdier. Rapporten vurderer dog, at den positive effekt er størst, og turismen vil derfor samlet set vokse, i den udstrækning sommerhuskapaciteten tillader det.  

Rapporten underkender de rejsemotiver og associationer, der er absolut mest fremtrædende blandt Samsøs feriegæster. I adskillige analyser fremhæves netop natur, afslapning, rekreation og fred og ro som de væsentligste parametre for at vælge Samsø som feriemål.

Beskrivelse af vores inputs 

Vi anbefaler, at analysen tydeliggør, at Samsøs nuværende gæster i høj grad vælger Samsø for naturen, fred og ro, mulighed for afslapning og rekreation, og at disse ikke harmonerer med en Kattegatforbindelse og de støjgener, en sådan medfører.  

Analyseresultater fremsendes gerne, ligesom Samsøs turistchef står til rådighed for uddybende viden.