Input 2

Overordnet emne for delrapporten 

Erhvervsanalyser 

Titel på delrapport 

Effekter for turismeerhvervet af en fast forbindelse over Kattegat 

Hvilket afsnit er inputtet til?  

4.3 Kyst- og naturturisme: ”Samsø kan opleve stor vækst, hvis kapaciteten øges”

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Hvad handler afsnittet i rapporten om? 

Som led i forundersøgelsen har Vejdirektoratet bedt Incentive om at undersøge, hvordan en fast forbindelse over Kattegat vil påvirke den del af erhvervslivet, der servicerer turisterne. Denne analyse undersøger, hvordan en fast forbindelse over Kattegat vil påvirke turismeerhvervslivet i hele landet med et særligt fokus på kommunerne nær forbindelsen.

Grundlaget for analysen har været, hvordan ændringen i rejsetid som følge af en fast forbindelse, påvirker turismen. En fast forbindelse kan dog også påvirke turismen på andre måder, fx hvis prisen på at rejse ændres eller hvis den faste forbindelse med landanlæg gør nogle områder mindre attraktive for turister. 

Under delrapport 4 beskrives, hvordan en fast Kattegatforbindelse vil påvirke turismeerhvervet. Først beskrives de overordnede effekter af en fast forbindelse over Kattegat. Dernæst præsenteres hovedresultaterne fra analysen.  

Rapportens hovedresultater viser, at den største effekt på turismen forventes i kommunerne nær den faste Kattegatforbindelse. Hovedbudskabet i afsnit 4.3 er, at Samsø kan opleve stor vækst, såfremt kapaciteten øges.

 

Beskrivelse af manglende perspektiver i rapporten 

Rapporten forventer, at forbindelsen vil have en særlig stor effekt på turismen på Samsø. Der er dog stor usikkerhed forbundet med, hvor stor effekten er. Samlet set vurderer rapporten med væsentlig usikkerhed, at den samlede effekt på antallet af turister på Samsø vil være ca. 60%.

Rapporten forventer, at væksten i det samlede antal turistdage (antal turister gange antal dage, deres ophold varer) er lavere end rapportens bud på væksten i antallet af turister. Beregningerne er alene baseret på ændringen i rejsetiden og tager ikke højde for hverken konkurrenceeffekten, kapaciteten på Samsø, eller hvordan en fast Kattegatforbindelse vil påvirke Samsø på andre måder. 

Dialog med interessenter på Samsø har bl.a. afdækket en bekymring for forbindelsens betydning for øens naturværdier. Rapporten vurderer dog, at den positive effekt er størst, og turismen vil derfor samlet set vokse, i den udstrækning sommerhuskapaciteten tillader det.

I rapporten skrives det: ”På kort sigt vil sommerhuskapaciteten lægge en dæmper på væksten i antallet af turister. Den nuværende sommerhuskapacitet på Samsø består af omtrent 1.000 sommerhuse, jf. Danmarks Statistik (2018). Hvis den fulde effekt af en fast Kattegatforbindelse skal realiseres, vil det kræve, at kapaciteten udvides for at kunne imødekomme den øgede efterspørgsel. Som skitseret i afsnit 4.1 kan kapaciteten udover nybyggeri øges ved øget udlejning, delebrug af eksisterende huse og øget brug uden for højsæsonen.” 

Det nævnes dog ikke i rapporten, at man på Samsø ikke har bopælspligt. Når man ikke har medtaget dette i beregningerne, så ved man ikke med sikkerhed, hvor mange af husene på Samsø, der bliver anvendt som sommerhuse. Antallet af sommerhuse på Samsø er derfor højere og kan vokse ved at helårshuse erhverves som fritidsboliger. 

Rapporten beskriver heller ikke, at kun omtrent 350 af de godt 1.000 sommerhuse, der er på Samsø, udlejes kommercielt. Resten, altså næsten 2/3 af sommerhusene, anvendes privat, og kan derfor ikke indregnes i eventuel potentiel kapacitetsforøgelse. Tendensen inden for sommerhuse er, at færre og færre ønsker at udleje, og flere og flere anvender husene selv.   

I øvrigt kan det oplyses, at der på Samsø er omkring 350.000 feriegæster årligt baseret på solgte færgebilletter og bookinger i lystbådehavnene. Et tal, der ikke kan findes i tilgængelige statistikker, der kun inkluderer overnatninger. 

 

Beskrivelse af vores inputs 

Vi anbefaler, at analysen revideres, så der tages højde for, at der ikke er bopælspligt på Samsø, og for den gældende lovgivning vedrørende bopælspligt. Den reviderede analyses konklusioner skal medtages i vurderingerne af effekterne for turismeerhvervet af en fast forbindelse over Kattegat. 

Det anbefales også, at man i analysen pointerer, at Samsøs nuværende kommercielle overnatningskapacitet i høj grad består af overnatningssteder, der ikke er sommerhuse, altså hoteller, B&B’s, værelser, ferielejligheder, campingpladser og enkelte feriecentre. Mange af disse er i øvrigt ganske små, hvorfor de heller ikke fremgår af officielle statistikker for overnatninger. Kapaciteten er for en stor del af året tæt på helt udnyttet, og kun i perioden medio september til medio maj er der, med den nuværende overnatningskapacitet, mulighed for at øge belægningen i en størrelsesorden, der er betragtelig.  

Den økonomiske effekt på turismeomsætningen ved en Kattegatforbindelse skal skaleres efter den nuværende overnatningskapacitet, belægningsprocent over sæsonen og det miks af overnatningstyper, der er på øen, og som ikke er sædvanlig for andre kyst- og naturdestinationer.